Projekt howknow Vám prinášaju študentské organizácie IAESTE Slovakia a YNET. Jeho cieľom je poskytnúť študentom, najmä vysokých škôl, možnosť zvyšovať úroveň svojich praktických vedomostí nad rámec štandardných učebných osnov. Tento cieľ chceme dosiahnuť organizovaním odborných prednášok a workshopov. Študenti sa na prednáškach dozvedia o praktických problémoch v daných oblastiach (informačné a telekomunikačné technológie, manažment, informačné právo a iné), spôsoboch ich riešenia a o nastupujúcich trendoch. Okrem nových znalostí získajú študenti možnosť priameho kontaktu so špičkovými odborníkmi z praxe.

Ynet

Ynet je študentská organizácia, ktorá vznikla pred 20 rokmi, 8.12.2000, ako odpoveď na vzrastajúci záujem študentov FEI STU o sieťové technológie (najmä internet). Počas svojej existencie sa Ynet-u podarilo vybudovať špičkové „active ethernet“ siete s pripojením do internetu na 5 internátoch STU (ŠD Mladosť, ŠD Nikosa Belojanisa, ŠD Dobrovičova, ŠD Jura Hronca a ŠD Mladá garda). Okrem budovania sieťovej infraštruktúry sa Ynet stará o správu týchto sietí, poskytovanie a rozvoj najrôznejších služieb od samotného pripojenia používateľov do Internetu prostredníctvom akademickej siete Sanet, až po doplnkové vzdelávanie študentov prostredníctvom projektu How Know. Cieľom združenia je združovať študentov predovšetkým za účelom vzdelávania a uspokojovania ich záujmu v oblasti informačných technológií a dátovej komunikácie. Popri tom bude najmä podporovať osobný, študijný a profesný rast svojich členov, najmä členov realizačného tímu. Organizovať a spolupracovať s organizáciami akademickej a komerčnej sféry a tretieho sektora, ktoré podporujú ciele a činnosť združenia.

IAESTE Slovakia

IAESTE Slovakia (THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR THE EXCHANGE OF STUDENTS FOR TECHNICAL EXPERIENCE) je medzinárodná študentská organizácia, ktorej hlavnou prioritou je zabezpečovať výmenný program odborných stáží pre študentov technických vysokých škôl. IAESTE spája tisíce mladých ľudí z 85 krajín sveta, s túžbou spoznávať nových priateľov, s chuťou cestovať a vzdelávať sa. Študentská organizácia IAESTE funguje už viac ako 70 rokov, pričom Slovensko sa môže hrdo pýšiť tým, že ako súčasť Československej republiky patrí medzi desať zakladajúcich krajín. Národné centrum IAESTE Slovakia sa nachádza v Bratislave, v priestoroch Slovenskej technickej univerzity. O tom, že má organizácia dlhoročnú tradíciu a dobré meno na akademickej pôde, svedčí aj počet lokálnych centier na Slovensku. V súčastnosti je ich 4: v Bratislave, Žiline, Zvolene a Košiciach. Ďalšími záujmovými aktivitami IAESTE Slovakia sú kariérne veľtrhy v troch mestách na Slovensku a to v Bratislave, Košiciach a Žiline, organizované na technických fakultách, kde si firmy môžu nájsť zamestnancov priamo z radov študentov. Taktiež, ako už bolo spomínané, spolu s Ynetom, sa IAESTE Slovakia podieľa na udržiavaní projektu How Know a tak pomáha vzdelávať mladých študentov technických odborov v Bratislave.